Overslaan en naar de inhoud gaan

2021 laat belangrijke groei aantal vrouwen op topfuncties zien

‘Ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top maken het verschil'

Vorig jaar is het aandeel vrouwen in topfuncties verder toegenomen. Het gemiddelde aandeel vrouwen steeg van 32,1 % naar 33,2 % bij organisaties die zijn aangesloten bij het Charter Talent naar de Top.  Bij 68,3% nam het aandeel vrouwen in de top toe, bij 24,8% daalde het en bij 6,9% bleef het gelijk.

In 2021 heeft bijna twee derde (62,7%) van de aangesloten organisaties een evenwichtige m/v-verdeling laten zien in hun Raad van Bestuur (RvB). Bij de aangesloten bedrijven is 37,5 % vrouw, in 2020 was dit nog 34,1 %. In 2021 is ook het grootste deel (83,7 %) van de raden van commissarissen (RvC) evenwichtig samengesteld. Hiervoor geldt dat 39,2 % vrouw is, een stijging van 0,9 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. De RvT’s van charterorganisaties zijn nagenoeg allemaal evenwichtig verdeeld (95,7%) hiervan is 46% vrouw in 2021.

Quotum

Op 1 januari 2022 de wet ‘evenwichtiger verhouding vrouwen en mannen in het bestuur en de Raad van Commissarissen’ in werking getreden. Eén derde deel van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven zal binnen enkele jaren uit vrouwen moeten bestaan. Marjan Oudeman, voorzitter van de onafhankelijke Commissie Monitoring Talent naar de Top: ‘Veel charterorganisaties voldoen op dit moment al aan deze quota. Het laat zien waartoe commitment van de top kan leiden. Het laat ook de toegevoegde waarde zien van het Charternetwerk.’

Europa

Vanaf eind juni 2026 moeten de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in de EU voor 40% uit vrouwen bestaan. Er geldt een lager quotum van 33% als bedrijven de raden van bestuur én de raden van commissarissen als één geheel bekijken. Carlien Scheele, directeur EIGE 'Goed nieuws dat er nu in de EU een verplicht ‘vrouwen quotum’ komt, maar quota op zich zijn niet genoeg. Je moet ook de juiste acties en instrumenten inzetten om quota te kunnen behalen.'

Kweekvijver

De monitor laat zien dat het aandeel vrouwen in de subtop is tussen 2020 en 2021 met 1,4 procentpunt gestegen tot 38,9%. Dat is qua ontwikkeling hoger dan het vorige monitoringjaar (0,8 procentpunt). Dit is een mooie ontwikkeling, omdat het hier om de belangrijkste kweekvijver voor talentvolle vrouwen gaat. Dit kan doorstroom bevorderen.

Winnaars Diamant Awards

Twee charterorganisaties ontvangen een Talent naar de Top Diamant Award, omdat zij bijzonder goede prestaties op het gebied van m/v-diversiteit laten zien. Dit zijn NPO en ANWB. De Talent naar de Top Executive Search Bureau Award is uitgereikt aan The Executive Network, omdat zij een aansprekend voorbeeld zijn voor andere bureaus. Voor de tweede keer is ook een Diamant Award toegekend aan de organisatie die op het gebied van culturele diversiteit bijzonder goed heeft gepresteerd; PWC nam deze Award in ontvangst.

Monitor Talent naar de Top

De Monitor Talent naar de Top 2021 toont de actuele stand van het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars en beschrijft de inspanningen die charterorganisaties leveren om de doorstroom van vrouwen naar de top te realiseren. De monitor voor 2021 is gebaseerd op gegevens van 104 organisaties. Naast cijfers over vrouwen in de top onderzoekt de monitor ook de inzet en het functioneren van organisaties op het gebied van m/v-diversiteitsbeleid en culturele diversiteit. Op zes dimensies – leiderschap, strategie en management, HR-management, communicatie, kennis en vaardigheden en klimaat - wordt gemeten welke vorderingen charterorganisaties boeken met het realiseren van beleid.

Organisaties die het Charter van Talent naar de Top hebben ondertekend committeren zich aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten door de onafhankelijke commissie Monitoring Talent naar de Top. Sinds 2008 hebben 277 organisaties het charter ondertekend. Deelname aan het charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Talent naar de Top ondersteunt haar netwerk met advies, instrumenten & programma's om doestellingen te behalen.

 

* De Bedrijvenmonitor 2021 onderzoekt de m/v-samenstelling van besturen en toezichthoudende organen onderzoekt van grote bedrijven die aan de Wet bestuur en toezicht (Wbt) moeten voldoen. Op basis van de meest recente cijfers bleek dat het aandeel vrouwen in de rvb 12,9% is een 21,4% in de rvc.

Deel dit artikel: